گروه آموزشی جغرافیای ناحیه یک اراک

عملکرد گروه آموزشي جغرافيا

سوالات آزمون روش تدریس (24/11/89)

 

1- کدام  یک ازویژگی زیر در حیطه تعریف ((تدریس)) قرار ندارد .

الف: وجود تعامل بین معلم و دانش آموز        ب:فعالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیین نشده

ج:طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات            د: ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری

2- چند درصد یادگیری از طریق ((یاگیری بصری )) انجام می شود .

الف:70 درصد                  ب:72 درصد                   ج:74 درصد               د:75 درصد

3- اگر روش حل مساله درست انجام شود می توان منجر به کدام روش تدریس  گردد .

الف: بارش مغزی           ب:بازگویی                 ج: کاوشگری                 د:ایفای نقش

4- این الگوی (تدریس ) بیشتر برای دوره های دبیرستان و دانشگاه کاربرد دارد .

الف: الگوی آموختن کنترل خود             ب:الگوی کاوشگری به شیوه حقوقی  

    ج:الگوی ایفای نقش                      د:الگوی دریافت مفهوم

5-((تحلیل راهبردهای تفکر )) مربوط به کدام الگوهای تدریس می باشد .

الف:الگوی نمایشی ب:الگوی تفکر استقرایی  ج:الگوی دریافت مفهوم   د:الگوی اموختن کنترل خود

6-((کاربرد اصول عقاید )) از مراحل تدریس کدام الگو می باشد

الف:الگوی تفکر استقرایی  ب:الگوی یاد سپاری  ج:الگوی دریافت مفهوم د:الگوی پیش سازمان دهنده

7-(( بسط تصاویر )) از مشخصه کدام الگو می باشد .

الف:الگوی آموزش کاوشگری    ب:الگوی رشد عقلی     ج:الگوی یادسپاری     د: الگوی تفکر استقرایی

8-((مشخص کردن تکلیف برای شاگردان از طریق ایجاد محیط امن برای آنها )) از مشخصه کدام الگو می باشد .

الف: آگاهی یابی              ب:بدایع پردازی              ج:غیر مستقیم            د:دیدار در کلاس

-9-این الگو برای کمک دانش آموزان در ((تقویت مردم سالاری )) اهمیت دارد .

الف:اگاهی یابی       ب: بدایع پردازی       ج: پژوهش گروهی        د:دیدار در کلاس درس

10-گاردنر انواع هوش ها را به چند دسته تقسیم می کند .

الف:6                                ب:5                              ج:8                          د:7

11-کدام هوش ها درصد سال گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار بود .

الف : هوش های طبیعت گرا   و حرکت – جسمانی          ب:هوش های درون فردی و میان فردی

ج:هوش های بیانی – زمانی و منطقی – ریاضی            د:هوش های حرکت – جسمانی و میان فردی

12-کدام هوش های گاردنر از محورهای اصلی دانش جغرافیا به شمار می رود .

الف :هوش های طبیعت گرا و بیانی – زبانی          ب: هوش های حرکت – جسمانی و بصری –فضایی

ج: هوش های بصری-فضایی و بیانی – زبانی           د: هوش های طبیعت گرا و بصری – فضایی

13-دانش آموز ((فرق آب و هوا را توضیح دهد )) جزو کدام دسته از هوش های گاردنر است .

الف: هوش طبیعت گرا    ب:هوش بیانی – زبانی    ج: هوش منطقی – ریاضی   د: هوش میان فردی

14-دانش آموز (( جهت کوه ها را در نقشه معین کند )) جزو کدام هوش گاردنر است .

الف: هوش بیانی – زبانی   ب: هوش طبیعت گرا   ج:هوش بصری – فضایی          د: هوش درون فردی

15-دانش آموز ((زندگی در یک ناحیه روستایی را با یک ناحیه شهری مقایسه کنید واز نظر چگونگی شکل گیری رشته کوه های جهان را توضیح دهید )) جزو کدام هوش گاردنر است .

الف ک هوش طبیعت گرا   ب: هوش بصری –فضایی   ج: هوش میان فردی      د: هوش درون فردی

16-دانش آموز (( سرودها و ترانه های اقوام و فرهنگ های گوناگون را شناسایی و جمع آوری کند )) جزو کدام هوش گاردنر است

الف: هوش طبیعت گرا   ب: هوش منطقی – ریاضی ج: هوش موسیقیایی   د: هوش بیانی – زبانی

17-دانش آموز ((جدول و نمودارهای میانگین بارندگی ودما برای شهرهای اراک و تهران را ترسیم کند )) جزو کدام هوش گاردنر است

الف: هوش منطقی – ریاضی   ب: هوش بیانی – زبانی  ج: هوش طبیعت گرا    د: هوش میان فردی

18-دانش آموز ((مدلی از ناهمواریهای گوناگون مانند قله ، رشته کوه ، جلگه ، دشت و ... بسازد ))جزو کدام هوش گاردنر است

الف: هوش جسمانی – حرکتی ب: هوش میان فردی  ج: هوش بصری – فضایی   د: هوش درون فردی

19-دانش آموز ((به طور گروهی ، نمایشگاهی در باره ی یکی از موضوعات جغرافیایی ،برای مثال تنوعات فرهنگی در قاره آسیا تهیه کنند )) جزو کدام هوش گاردنر است

الف: هوش طبیعت گرا   ب: هوش درون فردی    ج: هوش جسمانی – حرکتی      د: هوش میان فردی

20-دانش آموز ((اگر به شما فرصت و امکانات رایگان بازدید از یک کشور دیگر داده می شد ، کدام کشور را انتخاب می کردید))جزو کدام هوش گاردنر است .

الف: هوش میان فردی   ب: هوش درون فردی   ج: هوش طبیعت گرا        د: هوش بصری –فضایی

سوالات صحیح(ص )     و غلط(غ)

21-استفاده از افشانه ی برف شادی در جشن های تولد و ... سبب آلودگی هوا نمی شود  (                   )

22-هر دفعه که وارونگی دمایی اتفاق می افتد این پدیده تا روز بعد وبالا آمدن آفتاب ادامه پیدا می کند (                  )

23-بین افزایش دمای کره زمین و افزایش گازهای گلخانه ای ، رابطه ای معکوس وجود دارد 0(                          )

24- بیشترین میزان آلودگی شهر اراک ، وسایل گرمایشی منازل می باشد    (                          )

25-ما معلمان باید تغییر را از خود و از کلاس درسمان آغازکنیم .              (                           )

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:36  توسط صباح ملك حسيني  |