گروه آموزشی جغرافیای ناحیه یک اراک

عملکرد گروه آموزشي جغرافيا

ایماقلیم شهرستان ساوه

شهر ساوه مرکزشهرستان ساوه با ارتفاع، 1108متر از سطح دریا و طول جغرافیای50درجه و 20دقیقه شرقی و عرض جغرافیائی 35 درجه و 03 دقیقه شمالی قرار دارد متوسط بارندگی سال زراعی ساوه 2/202 میلی متر و بیشترین بارندگی در سال 74-73 با مقدار 1/271 و کمترین مقدار بارندگی در سال زراعی 76-75 با مقدار 6/76 میلی متر می باشد .

متوسط دمای سالیانه ساوه 2/18 درجه سانتی گراد می باشد که ماه مراد با میانگین 5/31درجه سانتی گراد و ماه بهمن با میانگین7/5درجه سانتی گراد سردترین ماه سال می باشد .

متوسط رطوبت شهر ساوه 39% می باشد که ماههای  دي با میانگین 58% مرطوبترین ماه و ماه تیر و مرداد با میانگین 26 درصد خشکترین ماه سال می باشد . باد غالب ساوه شمالی و شمال غرب ( 360 درجه)  می باشد و بیشترین سرعت باد وزبده شده است . به میزان 90کیلومتر در ساعت در ماه فروردین 1372 گزارش شده است اقلیم ساوه براساس طبقه بندی دمارتن خشک و طبقه بندی آمبرژه معتدل می باشد

اقلیم شهرستان خمین

شهر خمین مرکز شهرستان خمین با ارتفاع 1835 متر از سطح دریا و طول جغرافیایی 50 درجه و 5 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 33 درجه و 28 دقیقه شمالی قرار دارد.

متوسط بارندگی سال زراعی خمین 5/310 میلی متر می باشد که سال زراعی 81-80 با بیشترین مقدار بارندگی 2/486 میلی متر و سال زراعی 78-77 با 0/144 میلی متر کمترین میزان بارندگی سالیانه را دارند.

متوسط سالانه دمای خمین4/12درجه سانتی گراد می باشد که ماه تیر با میانگین 2/25درجه سانتی گراد گرمترین ماه و ماه دی با میانگین3/درجه سانتی گراد سردترین ماه سال می باشد.

متوسط رطوبت سالیانه خمین 51در صد می باشد که ماه  دي با میانگین 63 درصد مرطوبترین ماه و ماه شهریور با میانگین 28 درصد خشکترین ماه سال می باشد. باد غالب خمين شمال غربی (270 درجه) غربی و بیشترین سرعت باد ثبت شده 90کیلومتر در ساعت در اردیبهشت 1381 و فروردين 1382 گزارش شده است.اقلیم خمین بر اساس روش دومارتن نیمه خشک و بر اساس روش آمبرژه نیمه خشک و سرد می باشد.

اقلیم شهرستان تفرش

شهر تفرش مرکز شهرستان تفرش با ارتفاع 1980 متر از سطح دریا و طول جغرافیایی 50 درجه و01دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 34 درجه و 41 دقیقه شمالی قرار دارد. متوسط بارندگی سال زراعی تفرش 315 میلی متر می باشد . سال زراعی 71-70 با بیشترین مقدار بارندگی 464 میلیمتر و سال زراعی 76-75 باکمترین مقدار بارندگی 194 میلی متر ثبت و گزارش شده است متوسط سالیانه دمای شهر تفرش 8/12درجه سانتی گراد و ماه مرداد با میانگین6/26درجه سانتی گراد گرمترین ماه و ماه بهمن با میانگین9/ درجه سانتی گراد سردترین ماه سال می باشد

میانگین سالانه رطوبت شهر تفرش 46 درصد می باشد که دی ماه بامیانگین 65% مرطوبترین ماه و ماه تیر و مرداد با میانگین28% خشکترین ماه سال می باشد .

باد غالب تفرش غربی (270 درجه) می باشد و بیشترین سرعت باد وزیده شده به میزان 90کیلومتردر ساعت در ماه بهمن 1382 گزارش شده است

اقلیم شهرستان کمیجان

شهر کمیجان با ارتفاع 1741 متر از سطح دریا و طول جغرافیایی 49 درجه و 19 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 34 درجه و 43 دقیقه شمالی قرار دارد. متوسط بارندگی سال زراعی کمیجان 5/274میلیمتر می باشد که سال زراعی 71-70 با 7/390 میلیمتر بیشترین و سال زراعی 79-78 با 5/184 میلی متر کمترین بارندگی سالیانه را دارند.

متوسط دمای سالانه کمیجان 7/12 درجه سانتی گراد می باشد که ماه مرداد با میانگین 26درجه سانتی گراد گرمترین ماه و ماههای دی و بهمن با میانگین 5/ درجه سانتیگراد سردترین ماه سال می باشد. متوسط رطوبت سالانه کمیجان 50 درجه است که ماه اسفند با میانگین 71درصد مرطوبترین ماه و ماه تير با میانگین 30 درصد خشکترین ماه سال می باشد.

باد غالب کمیجان غربی ( 270 درجه ) می باشد و بیشترین سرعت باد وزیده شده به میزان 79کیلومتر در ساعت درآبان 1382گزارش شده است. اقلیم شهر کمیجان بر اساس روش دو مارتن نیمه خشک و روش آمبرژه نیمه خشک و سرد می باشد.

اقلیم شهرستان دلیجان

شهر دلیجان با ارتفاع 1524 متر از سطح دریا و طول جغرافیایی 50 درجه و 41 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 33 درجه و 59 دقیقه شمالی قرار دارد. متوسط بارندگی سال زراعی دلیجان 2/185 میلیمتر می باشد که سال زراعی 75-74 با 5/285 میلیمتر بیشترین و سال زراعی 79-78 با 8/113 میلی متر کمترین بارندگی سالیانه را دارند.

متوسط دمای سالانه دلیجان1/ 15درجه سانتی گراد می باشد که ماه تیر با میانگین 30درجه سانتی گراد گرمترین ماه و ماه دی با میانگین 3/4 درجه سانتیگراد سردترین ماه سال می باشد. متوسط رطوبت سالانه دلیجان41 درصد است که ماه دی ماه با میانگین 61درصد مرطوبترین ماه و ماه مرداد با میانگین 22 درصد خشکترین ماه سال می باشد.

باد غالب دلیجان شمال غربی ( 310 درجه ) می باشد و بیشترین سرعت باد وزیده شده به میزان 87کیلومتر در ساعت در بهمن و فروردين 1385گزارش شده است. اقلیم شهر دلیجان بر اساس روش دو مارتن خشک و روش آمبرژه خشک و سرد می باشد

اقلیم شهرستان محلات

شهر محلات با ارتفاع 1620متر از سطح دریا و طول جغرافیایی 50 درجه و 28 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 33 درجه و 53 دقیقه شمالی قرار دارد. متوسط بارندگی سال زراعی محلات1/266میلیمتر می باشد که سال زراعی 72-71 با 396میلیمتر بیشترین و سال زراعی87-86 با 1/105 میلی متر کمترین بارندگی سالیانه را دارند.

متوسط دمای سالانه محلات 9/15 که متوسط گرمترین ماه سال تير  با 3/29 و متوسط سردترین ماه سال دي با 4/1درجه سانتي گراد می باشد. متوسط رطوبت سالانه محلات 43 درصد است که ماه دی ماه با میانگین 67درصد مرطوبترین ماه و ماه مرداد با میانگین 26 درصد خشکترین ماه سال می باشد. باد غالب محلات شمال غربی ( 310 درجه ) می باشد و بیشترین سرعت باد وزیده شده به میزان 72کیلومتر در ساعت در فروردین 1385گزارش شده است

اقلیم شهر محلات بر اساس روش دو مارتن خشک و روش آمبرژه خشک و سرد می باشد.

افلیم شهرستان خنداب

شهر خنداب مرکزشهرستان خنداب با ارتفاع، 1739متر از سطح دریا و طول جغرافیای49درجه و 12دقیقه شرقی و عرض جغرافیائی 34 درجه و 24 دقیقه شمالی قرار دارد متوسط بارندگی سال زراعی خنداب275میلی متر و بیشترین بارندگی در سال 74-73 با مقدار3/354و کمترین مقدار بارندگی در سال زراعی78-77با مقدار 5/92 میلی متر می باشد .

متوسط دمای سالیانه خنداب 2/13درجه سانتی گراد می باشد که ماه مراد با میانگین2/24درجه سانتی گراد و ماه بهمن با میانگین6/درجه سانتی گراد سردترین ماه سال می باشد . متوسط رطوبت شهر خنداب 49 می باشد که ماههای بهمن با میانگین 69% مرطوبترین ماه و ماه تیر و مرداد با میانگین 31درصد خشکترین ماه سال می باشد .

باد غالب خنداب غربی و جنوب غربی ( 180 تا 270 درجه)  می باشد و بیشترین سرعت باد وزبده شده است . به میزان 126 کیلومتر در ساعت در ماه تير ماه 6/4/1366 گزارش شده است

اقلیم خنداب براساس طبقه بندی دمارتن خشک و طبقه بندی آمبرژه خشک و سرد می باشد

اقلیم شهرستان شازند

شهر شازند مرکز شهرستان شازند با ارتفاع 1918متر از سطح دریا و طول جغرافیایی 49درجه و 25دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 33 درجه و 56دقیقه شمالی قرار دارد.

متوسط بارندگی سال زراعی 9/491شازند میلی متر می باشد که سال زراعی 71-70 با بیشترین مقدار بارندگی5/726 میلی متر و سال زراعی 78-77 با3/267 میلی متر کمترین میزان بارندگی سالیانه را دارند.

متوسط سالانه دمای شازند6/11 درجه سانتی گراد می باشد که ماه مرداد با میانگین 9/23درجه سانتی گراد گرمترین ماه و ماه بهمن با میانگین 6/درجه سانتی گراد سردترین ماه سال می باشد.

متوسط رطوبت سالیانه شازند 40در صد می باشد که ماه بهمن با میانگین 61 درصد مرطوبترین ماه و ماه مرداد با میانگین 21درصد خشکترین ماه سال می باشد. باد غالب شازند شمال غربی (270 درجه) غربی و بیشترین سرعت باد ثبت شده حدود 72 کیلومتر در ساعت در آبان وخرداد ماه گزارش شده است.

اقلیم شازند بر اساس روش دومارتن نیمه مرطوب و بر اساس روش آمبرژه نیمه مرطوب و سرد می باشد

منبع :سازمان هواشناسی استان مرکزی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:23  توسط صباح ملك حسيني  |